Hunter ring #1 May 12, 2017 - Tom von Kapherr Photography