Hunter Ring # 2 May 12, 2017 - Tom von Kapherr Photography