150-151-153-154. Chasseur Moyen Poney - Medium Pony Hunter - Tom von Kapherr Photography