145,146,148,149. Chasseur Petit Poney - Small Pony Hunter - Tom von Kapherr Photography