JULY 28TH INTERNATIONAL RING - Tom von Kapherr Photography