JULY 24TH INTERNATIONAL RING - Tom von Kapherr Photography