JULY 20TH INTERNATIONAL RING - Tom von Kapherr Photography