July 29 HUNTERLAND Ring #2 - Tom von Kapherr Photography