July 28th HUNTERLAND Ring #2 - Tom von Kapherr Photography