JULY 30TH HUNTERLAND Ring #2 - Tom von Kapherr Photography