Salon Du Cheval - May 5 Friday - Tom von Kapherr Photography
DK8A1049