JUlY 29TH, INTERNATIONAL RING - Tom von Kapherr Photography