JULY 31ST INTERNATIONAL RING - Tom von Kapherr Photography