JULY 30TH, INTERNATIONAL RING - Tom von Kapherr Photography