JULY 23 INTERNATIONAL RING - Tom von Kapherr Photography