JULY 22 INTERNATIONAL RING - Tom von Kapherr Photography