July 22nd HUNTERLAND Ring #2 - Tom von Kapherr Photography