July 29th HUNTERLAND Ring #1 - Tom von Kapherr Photography