July 27th HUNTERLAND Ring #1 - Tom von Kapherr Photography