JULY 30TH HUNTERLAND Ring #1 - Tom von Kapherr Photography